Helios Holding B.V. (Hajé Shops, Hotels & Restaurants) stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens voorop. In dit privacy- en cookiebeleid geven wij meer informatie over hoe wij uw privacy en de bescherming van persoonsgegevens waarborgen. Dit privacy- en cookiebeleid heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van de gasten van onze Hajé vestigingen, website en webshop.

Alle gegevens die u verstrekt, worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld en altijd conform de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij verwerken uw gegevens enkel voor het doel waarvoor wij uw gegevens hebben verkregen. Dat doel kan zijn om u te informeren over nieuws en aanbiedingen van Hajé maar ook om webshopbestellingen van Hajé Shops te verzenden.

Verwerkingsverantwoordelijke
Hajé Shops, Hotels & Restaurants is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. Onze bedrijfsgegevens zijn:

Rijksweg A6, de Lepelaar 4
Kamer van Koophandel: 67932932
B.T.W.-nummer: NL8572.31.911.B01

Wijzigingen
Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld wanneer wij nieuwe diensten gaan aanbieden. De meeste recente versie van dit privacybeleid staat op onze website (www.haje.nu).

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

Ontvangers
Bepaalde gegevens die u aan ons verstrekt kunnen worden gedeeld met door ons ingeschakelde derden zoals drukkerijen, e-mail en postverwerkers. Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van Hajé. Hajé verzekert zich ervan dat in dat geval contractuele bepalingen voorzien dat derden je persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan beschreven in dit privacybeleid en dat de derden beveiligingsmaatregelen hebben getroffen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen een niet toegelaten verwerking ervan en tegen onopzettelijk verlies of vernietiging van of schade aan uw persoonsgegevens.

Jonger dan 16?
Wanneer u nog geen 16 bent, dan mag u ons alleen persoonsgegevens verstrekken als u daarvoor toestemming hebt gekregen van een van uw ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die dit privacybeleid hebben gelezen.

Beveiliging en bewaartermijn
De persoonsgegevens die wij via de website verzamelen zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Hajé bewaart de persoonsgegevens zo lang u een account hebt of zo lang als de wet dat voorschrijft. Bij de beveiliging en de opslag van je persoonsgegevens zal Hajé altijd voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Hajé nieuwsbrief
We willen u graag op de hoogte houden van onze activiteiten en aanbiedingen. U kunt zich daarom inschrijven voor onze nieuwsbrief. Het gebruik van uw e-mailadres ten behoeve van direct marketing kan worden beschouwd als uitgevoerd met het oog op een gerechtvaardigd belang van Hajé.

Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan kun u zich op ieder moment afmelden via de uitschrijflink in de nieuwsbrief of door contact met ons op te nemen per mail, telefonisch t 088 523 00 00 of schriftelijk: Hajé Shops, Hotels & Restaurants, RW A6, de Aalscholver 2, 8218 PW Lelystad.

Hajé Spaarpas
Wanneer u uw Hajé spaarpas registreert geeft u Hajé toestemming bepaalde persoonsgegevens waaronder uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer op te slaan in een beveiligde database gekoppeld aan uw spaarpas. Deze gegevens gebruiken wij om aankopen en spaarpunten te verwerken. U kunt op ieder moment uw gegevens laten verwijderen door contact op te nemen met ons per mail, telefonisch t 088 523 00 00 of schriftelijk: Hajé Shops, Hotels & Restaurants, RW A6, de Aalscholver 2, 8218 PW Lelystad.

Hajé website
Bij elk bezoek aan de website herkent onze webserver automatisch het IP-adres. Bij een bezoek aan de website bewaren wij daarnaast:
– uw e-mailadres als je een formulier invult op website;
– uw e-mailadres als je dit aan ons communiceert;
– de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar de website te gaan;
– alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op de website geraadpleegd hebt.

Deze informatie gebruiken wij uitsluitend om:
– de inhoud van de website te verbeteren en beter af te stellen op de wensen van onze bezoekers;
– het aantal bezoeken op de website te kunnen vaststellen.

Cookies
Wij maken gebruik van cookies op de website. Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de Website op de harde schijf of in het geheugen van uw mobiele telefoon, computer of tablet (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website worden geplaatst, kunnen uw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Zowel Hajé als andere partijen kunnen cookies plaatsen.

Waarvoor gebruikt Hajé cookies?
Hajé maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Zo zorgen functionele cookies ervoor dat je na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de ingevulde instellingen, zoals je taalvoorkeuren.

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt Hajé gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw apparaat aan de hand waarvan het gebruik van de website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Hajé verstrekt. Hajé verkrijgt op deze wijze inzicht in het verkeer van en naar de website en de wijze waarop de website wordt gebruikt. Aan de hand van die gegevens kan Hajé zo nodig aanpassingen in de website of haar dienstverlening doorvoeren. De gegevens die Hajé hierbij verkrijgt worden overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin heeft Hajé Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Facebook Website Custom Audiences
Met behulp van Website Custom Audiences van Facebook kan Hajé data van haar website gebruiken om u relevante advertenties op Facebook te kunnen tonen. Via een pixel geïntegreerd in de website van Hajé, wordt algemene informatie omtrent uw browser sessie, inclusief een eventueel Facebook cookie en de webpagina die u bezoekt aan Facebook verzonden. Op basis van deze gegevens kunnen Facebook gebruikers in een bepaalde Custom Audience worden geplaatst en kunnen ze op maat gemaakte advertenties geserveerd krijgen.

Verwijdering cookies
U kunt uw browser zo instellen dat geïnstalleerde cookies worden verwijderd en dat u tijdens uw volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt.

Waarschuwing: indien u cookies uitschakelt dan wel verwijdert kan het zo zijn dat u geen toegang heeft tot (onderdelen van) de website of dat de website niet optimaal werkt. Om meer over deze functies te weten te komen, kunt u het beste je browserinstructies of de Help functie van uw browser raadplegen.

Op welke wijze worden je persoonsgegevens beschermd?
Hajé neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wat zijn uw rechten?
Op grond van de privacywetgeving heeft u als betrokkene een aantal rechten. In dit hoofdstuk binnen het privacybeleid wordt vermeld om welke rechten het gaat en op welke wijze u deze rechten kunt inroepen.

Reactie
We proberen zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een maand op uw verzoeken te reageren. De mogelijkheid bestaat echter dat we meer tijd nodig hebben. Indien dat het geval is, zullen we u hierover voor afloop van de hierboven bedoelde maand informeren. De extra tijd zal niet meer dan twee maanden bedragen.

Verzoeken kunnen worden gedaan via: contact@haje.nu.

De mogelijkheid bestaat dat we een verzoek van u afwijzen, bijvoorbeeld omdat uw verzoek ongegrond of buitensporig is of omdat we (wettelijk gezien) niet aan uw verzoek kunnen of hoeven voldoen. We zullen je ook van een afwijzing op de hoogte stellen. Verder bestaat de mogelijkheid dat we uw vragen jezelf te identificeren voordat we je verzoek in behandeling nemen.

We wijzen u er op dat u, in het geval wij een verzoek van u afwijzen, het recht hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

lnzagerecht
U heeft het recht een verzoek in te dienen om te achterhalen of wij op u betrekking hebbende persoonsgegevens verwerken. lndien dit het geval is, zullen we u in overeenstemming met de wet een kopie van de over u verzamelde persoonsgegevens verstrekken.

Recht op rectificatie
U heeft het recht om een verzoek tot rectificatie van onjuiste op u betrekking hebbende persoonsgegevens in te dienen. lndien mogelijk, heeft u tevens het recht aanvullende persoonsgegevens te verstrekken om zo de verzameling van uw persoonsgegevens volledig te maken.

Recht om vergeten te worden
u heeft het recht om te verzoeken tot wissing van (bepaalde) op u betrekking hebbende persoonsgegevens (het recht op vergetelheid). Indien uw verzoek wordt toegekend, zullen we de betreffende persoonsgegevens verwijderen.

Recht op beperking
U heeft het recht een verzoek in te dienen tot beperking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat, indien het verzoek tot beperking wordt gehonoreerd, we gedurende de termijn van de beperking jouw persoonsgegevens niet verder zullen verwerken tenzij dit op basis van de wet toch geoorloofd is.

Recht op bezwaar
U heeft het recht om, onder bepaalde omstandigheden, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang. Als u bezwaar maakt, zullen we uw privacy belangen afwegen tegen onze bedrijfsbelangen. Als uw belang zwaarder weegt, zullen we uw persoonsgegevens niet verder verwerken.

Indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor direct marketing, kunt u altijd bezwaar maken tegen de verwerking. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet meer voor dat doeleinde verwerken.

Recht op dataportabiliteit
U heeft het recht een verzoek tot dataportabiliteit in te dienen. We zullen de gegevens die onder dit recht vallen op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan u ter beschikking stellen zodat u deze aan een derde partij kunt overdragen.

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt, tenzij Hajé verplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren.

Vragen of klachten?
Als u vragen heeft over ons privacybeleid of het gebruik van cookies kunt u altijd contact met ons opnemen per e-mail via contact@haje.nu. Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens en komt u er met ons niet uit, dan kun u uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.