Disclaimer en voorwaarden

Copyright

De inhoud van deze website, waaronder de teksten, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan Hajé, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Hajé mag de inhoud niet voor andere doeleinden worden aangewend, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.

Voorwaarden

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). De UVH zijn bindend voor iedereen die van ons diensten gebruik maakt. de UVH zijn gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s Gravenhage en bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ‘s Gravenhage

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Hajé, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Hajé is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid

Hajé is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies – per e-mail, via de contactmogelijkheden of op pagina’s van deze website – geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt Hajé geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Hajé of derden aan Hajé door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Informatie van derden

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Hajé is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Frames

Het is niet toegestaan deze site te framen.